Vedtægter

Gl.-Jørgensø             

    Beboerforening

Vedtægter for ”Gl. Jørgensø Sommerhusforening ”


Navn:

”Gl. Jørgensø Sommerhusforening”.

Den har hjemsted i Otterup Kommune.


Formål:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse for så vidt angår veje og disses vedligeholdelse og overfor Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, samt hvad der i øvrigt måtte være af fælles interesser.

Desuden må foreningen se det som sin opgave at optræde på medlemmernes vegne ved eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder eller lignende.


Medlemmerne:

Som medlem kan optages enhver grundejer på Bag Diget, Kystvejen og Rasmus Jørgens vej.


Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for èt år ad gangen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til en 1. januar.

Et medlems udmeldelse fritager ikke vedkommende for en eventuel andel i de fælles økonomiske forpligtigelser, som foreningen måtte have påtaget sig. En sådan forpligtigelse kan dog indfries kontant ved udtræden eller overføres til en eventuel ny ejer.


Bestyrelsen:

Bestyrelsen, der har den daglige ledelse af foreningens anliggender, består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse og vælges for Ét år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen forpligter foreningen ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan dog ikke optage lån uden generalforsamlingens forud indhentede godkendelse. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Over bestyrelsens væsentlige beslutninger føres en protokol.       

               

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Hvert medlem har én stemme, og stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. brev med 14 dages varsel og afholdes ved Jørgensø Strand hvert år i løbet af juni / juli måned med følgende dagsorden:


Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen.


Vedtægtsændringer og optagelse af lån:

Forslag til ændringer af vedtægterne samt forslag om optagelse af lån kan kun behandles på en generalforsamling. Til en vedtagelse kræves, at mindst 51 % af foreningens medlemmer stemmer herfor.


Foreningens Opløsning:

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne (incl. fuldmagter) er til stede og mindst 5/6 af disse stemmer herfor.

Så længe foreningen har uindfriede forpligtelser af enhver art, kan en opløsning ikke finde sted.

Hvis opløsning skulle indtræffe, skal der på samme generalforsamling tages bestemmelse om foreningens eventuelle midler.


Ændringer. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. april 1962.

Ændret den 27. marts 1969, den 7. juli 1984 og den 5. juli 2003.


NYHEDER

4. september 2019


El-standeren på Rasmus Jørgens vej er blevet flyttet to meter ind mod kolonien.


23. august 2019


Etablering af fibernet.

I første halvår af 2020, vil Energi Fyn etablere fibernet i vores område.

Tilmeldte beboere vil høre mere herom senere.

Plan over gravearbejde:

www.energifyn.dk/hasmarkstrand


13. juli 2019

Spejl opsat ved Jørgensøvej/Rasmus Jørgens vej15. maj 2018

Rabataftaler

Foreningen har rabataftaler med:

  • Bygma Otterup

  • Sadolin Farveland i Otterup

Alle fynske strande

har fået sit eget unikke nummer, bestående af et bogstav og et trecifret tal.